Regulamin

I. Wstęp

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z serwisu Jaslo.com.pl przez Użytkowników. Użytkownik akceptując Regulamin oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

II. Definicje

Regulamin - niniejszy „Regulamin świadczenia usług przez serwis 
Jaslo.com.pl”.

Umowa – umowa o świadczenie usług za pośrednictwem serwisu Jaslo.com.pl, zawierana między Operatorem a Użytkownikiem.

Operator - firma Moto Centrum Jan Gorczyca, 38-200 Jasło, ul. Bieszczadzka 29. Numer NIP 685-000-35-54.

Jaslo.com.pl - serwis ogłoszeniowy w ramach którego Operator świadczy usługi na rzecz Użytkowników na zasadach określonych w Regulaminie utrzymywany w domenie internetowej jaslo.com.pl wraz z wszelkimi jej podstronami.

Ogłoszenie - zbiór informacji zamieszczanych przez Użytkownika w Jaslo.com.pl na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Użytkownik - osoba fizyczna lub prawna uzyskująca dostęp do usług świadczonych przez Operatora w ramach Jaslo.com.pl.

Konto - zbiór zasobów danych oraz informacje o Użytkowniku i jego działaniach w ramach Jaslo.com.pl, zgromadzonych na koncie o unikalnej nazwie (login) prowadzonym przez Operatora dla Użytkownika.

Rejestracja - procedura zakładania Konta dla Użytkownika.

III. Informacje ogólne

1. Jaslo.com.pl świadczy usługi Użytkownikom polegające na udostępnianiu zasobów informatycznych do przechowywania, edytowania i udostępniania danych zgodnie z niniejszym Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.

2. Do korzystania z serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego wyposażonego w możliwie aktualną przeglądarkę internetową i komunikującego się z siecią Internet.

3. Korzystanie ze wszystkich dostępnych funkcji uzależnione jest od konieczności posiadania Konta w Jaslo.com.pl oraz w usłudze zewnętrznej( np. konta e-mail, konta w banku, konta w serwisie społecznościowym).

4. Użytkownikami Jaslo.com.pl mogą być osoby fizyczne które ukończyły 18 rok życia, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej , jednak mogą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Akceptując niniejszy Regulamin Użytkownik oświadcza, że jesteś osobą pełnoletnią.

5. W celu utworzenia Konta w Jaslo.com.pl konieczne jest posiadanie aktywnego adresu poczty elektronicznej (e-mail) który będzie przypisany do Konta. Adres e-mail służy do identyfikacji Użytkownika oraz innych czynności niezbędnych do prawidłowego korzystania z Jaslo.com.pl, w szczególności do wymiany informacji z Operatorem i innymi Użytkownikami w celu świadczenia usług w ramach Jaslo.com.pl. Adres e-mail powinien być aktywny a w przypadku jego zmiany Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego zaktualizowania go na swoim Koncie.

6. Zabronione jest bezwarunkowo publikowanie przez Użytkowników treści sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa lub dobrymi obyczajami oraz naruszających prawa i dobra osób trzecich. W przypadku powzięcia informacji o takich treściach Operator podejmie działania w celu ich usunięcia z Jaslo.com.pl.

7. W Jaslo.com.pl mogą być wyświetlane reklamy. Użytkownik akceptuje otrzymywanie materiałów reklamowych, na pocztę e-mail, oraz akceptuje możliwość publikacji jego ogłoszeń w innych serwisach należących do Operatora, dotyczy to również wszystkich już zarejestrowanych Użytkowników Jaslo.com.pl.

8. Operator nigdy nie bierze udziału w ewentualnych transakcjach pomiędzy Użytkownikami lub w sporach powstałych między nimi.

9. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z określonymi zagrożeniami takimi jak wyłudzeniem danych osobowych i ich wykorzystaniem przez osoby trzecie, instalacji złośliwego oprogramowania, oszustwami, itp. W związku z powyższym Operator zaleca powzięcie wszelkich środków ostrożności mając na uwadze zasadę ograniczonego zaufania.

10. Jak sortujemy wyniki wyszukiwania? Jeśli wpiszesz w pole wyszukiwarki frazę której szukasz, wyniki wyszukiwania będą zależały od wielu czynników. Generalnie w pierwszej kolejności pokażemy Ci ogłoszenia które Użytkownik wyróżnił poprzez wybranie typu ogłoszenia PLUS lub PREMIUM w serwisie w którym ogłoszenie zostało bezpośrednio zamieszczone. Ogłoszenie takie będzie posiadało wokół m. inn.: kolorystyczną ramkę. Przy wpisaniu w pole wyszukiwarki minimum trzech liter wyszukiwanej frazy, pokazemy Ci maksymalnie pięć podpowiedzi które możesz wybrać. Podpowiedziami tymi są "tagi" które Użytkownik umieścil w formularzu dodawania swojego ogłoszenia. Na początku listy wyszukiwania pojawią się także ogłoszenia których tytuł i opis będzie zawierał słowa lub frazy wpisane w pole wyszukiwarki podczas wyszukiwania produktu lub usługi. 

11. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Skorzystanie przez Użytkownika z Jaslo.com.pl oznacza, że akceptuje on warunki określone w niniejszym Regulaminie.

IV. Zawieranie Umowy

1. Z chwilą dokonania Rejestracji przez Użytkownika zostaje zawarta Umowa z Operatorem o świadczenie usług za pośrednictwem Jaslo.com.pl. Rejestracja polega na poprawnym wypełnieniu formularza rejestracyjnego pod którą Użytkownik będzie występował w Jaslo.com.pl, tzw. loginu, podania hasła, adresu e-mail oraz zaakceptowania warunków niniejszego Regulaminu i Polityki prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, a także naciśnięciu przycisku „Zarejestruj się”.

2. Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do zawarcie Umowy oraz dane które podał podczas rejestracji są zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają praw osób trzecich. Użytkownik jednocześnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby świadczenia Usług w Jaslo.com.pl.

3. Po Rejestracji na wskazany adres e-mail zostaje wysłana wiadomość zawierająca link w celu potwierdzenia założenia Konta. Po potwierdzeniu przez Użytkownika założenia Konta uzyskuje on do niego dostęp za pomocą loginu i hasła podanego podczas Rejestracji w Jaslo.com.pl. Zabrania się przekazywania loginu i hasła osobom trzecim.

4. Użytkownikowi zabrania się korzystania z Kont innych Użytkowników oraz udostępniania Kont innym osobom, z wyjątkiem przypadków udostępnienia Konta osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu, a także udostępnienia Konta małżonkowi Użytkownika. Małżonkowie korzystający z Konta ponoszą solidarną odpowiedzialność za działania podejmowane w ramach tego Konta. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody powstałe w związku z posługiwaniem się tymi danymi przez osoby trzecie.

5. Niedopuszczalne jest zakładanie przez Użytkowników wielu Kont w celu naruszania przepisów niniejszego Regulaminu.

V. Zamieszczanie ogłoszeń, edycja oraz wyróżnienie

1. Pomimo zarejestrowania konta w serwisie Jaslo.com.pl, Użytkownik nie ma możliwości bezpośredniego dodania w nim Ogłoszenia. Wszystkie Ogłoszenia opublikowane w serwisie Jaslo.com.pl są automatyczne pobierane z serwisów partnerskich: WebJobs.pl (oferty pracy), Offer.pl (ogłoszenia nieruchomości), AutoExpress.pl (ogłoszenia motoryzacyjne) i Company.pl (firmy i usługi). Aby ogłoszenie zostało obublikowane w serwisie Jaslo.com.pl należy zarejestrować konto jednym z wyżej wymienionych serwisów (w zależności od tematyki ogłoszenia), zalogować się do swojego konta i dodać ogłoszenie.  

2. Edycję ogłoszenia oraz jego wyróżnienie należy przeprowadzić w serwisie w którym zostało bezpośrednio dodane ogłoszenie. 

3. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie treści Ogłoszenia w celach marketingowych i reklamowych w Jaslo.com.pl oraz poza serwisem w ramach współpracy Jaslo.com.pl z innymi podmiotami.  

4. Okres publikacji Ogłoszenia wynosi 30 dni. Po wygaśnięciu publikacji Ogłoszenie przestaje być widoczne w Jaslo.com.pl. Użytkownik ma możliwość ponownego wystawienia Ogłoszenia, jego edycji lub wyróżniania korzystając z funkcji dostępnych po zalogowaniu się do swojego Konta w serwisie w którym Ogłoszenie zostało bezpośrednio dodane.

5. Operator może usunąć Ogłoszenie Użytkownika lub zakończyć go przed czasem, gdy narusza on postanowienia niniejszego Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa, a także gdy negatywnie wpływają na Jaslo.com.pl. Po usunięciu Ogłoszenia wszystkie informacje, jego treść przestają być widoczne w Jaslo.com.pl, dalsze czynności w ramach Ogłoszenia są niemożliwe.

6. Użytkownik może w każdym czasie usunąć Ogłoszenie z Jaslo.com.pl korzystając z funkcji dostępnej po zalogowaniu się do swojego Konta w serwisie w którym Ogłoszenie zostało bezpośrednio dodane.

7. Redakcja Jaslo.com.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść linków oraz za treść stron, do których one prowadzą.

W przypadku podjęcia informacji przez redakcję Jaslo.com.pl o publikacji Ogłoszenia naruszającego niniejszy Regulamin, Ogłoszenie wraz z kontem Użytkownika może zostać niezwłocznie usunięte z Jaslo.com.pl oraz z serwisu w którym Ogłoszenie zostało bezpośrednio zamieszczone, bez możliwości ponownej rejestracji konta. Nie ma możliwości zwrotu uiszczonej opłaty za publikację usuniętego Ogłoszenia.

VI. Płatności

1. Jaslo.com.pl nie pobiera żadnych opłat za publikację oraz wyróżnienia ogłoszeń. Ewentualne opłaty za publikację oraz wyróżnienia ogłoszeń mogą być pobrane wyłącznie przez serwisy internetowe do których zostały bezpośrednio dodane ogłoszenia (Offer.pl, WebJobs.pl, AutoExpress.pl i Company.pl). Wszystkie ewentualne opłaty zostaną przedstawione Użytkownikowi w procesie dodawania lub wyróżniania ogłoszenia w serwisie do którego zostały dodane po zaakceptowaniu Regulaminów tych serwisów.

VII. Prawa i obowiązki

1. Operator dokłada wszelkich starań aby świadczone przez niego Usługi miały charakter ciągły, jednak zastrzega sobie prawo do czasowego zaprzestania świadczenia Usług w związku z modyfikacją oraz konserwacją Jaslo.com.pl o czym poinformuje Użytkowników na stronie Jaslo.com.pl.

2. W przypadku wystąpienia awarii uniemożliwiającej Użytkownikom prawidłowe korzystanie z Jaslo.com.pl, Operator podejmie działania w celu jej niezwłocznego usunięcia.

3. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizowania danych widniejących w ustawieniach Konta. Po Rejestracji niedopuszczalne jest się usuwanie przez Użytkownika danych zawartych w ustawieniach Konta.

4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Operatora za swoje działania naruszające Regulamin także po usunięciu Konta. W momencie usunięcia Konta wszystkie Ogłoszenia Użytkownika zostają usunięte.

5. Materiały dostępne na stronach internetowych Jaslo.com.pl takie jak teksty, elementy grafiki, znaki towarowe oraz inne materiały stanowią przedmiot praw Operatora lub Użytkowników. Elementy te stanowią przedmiot praw autorskich i majątkowych, praw z rejestracji znaków towarowych oraz praw do bazy danych.

6. Wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie danych dostępnych w Jaslo.com.pl wymaga każdorazowo zgody Operatora. Zabronione jest przetwarzanie danych dostępnych w Jaslo.com.pl w celu dalszego udostępniania ich osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych.

7. Użytkownik nie przekazuje Operatorowi praw własności do żadnych treści, które umieścił na lub za pośrednictwem Jaslo.com.pl. Udziela jednak niewyłącznej, zbywalnej, nieodpłatnej licencji do użytkowania, kopiowania, odtwarzania, przetwarzania, publikowania, adaptacji, modyfikacji, wyświetlania, transmitowania i dystrybucji jakichkolwiek treści, które zamieścił na lub za pomocą Jaslo.com.pl.

14. Użytkownik będący konsumentem może odstąpić od umowy świadczenia Usługi drogą elektroniczną bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów w terminie 14 dni od zawarcia Umowy. W tym celu należy złożyć stosowne oświadczenie na piśmie w w/w terminie. 

VIII. Wyłączenie odpowiedzialności

1. Strony Umowy zobowiązują się do Przestrzegania niniejszego Regulaminu. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania ciążących na nich obowiązków wynikających z Regulaminu, strony Umowy zobowiązane są do naprawienia szkody poniesionej przez drugą stronę, chyba, że wystąpiły okoliczności za które nie ponoszą odpowiedzialności, w szczególności działania siły wyższej lub osób trzecich.

2. Jaslo.com.pl nie jest stroną ewentualnych Umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami w ramach Ogłoszeń prezentowanych w Jaslo.com.pl i nie może brać odpowiedzialności za ich skutki.

3. W ramach Jaslo.com.pl, Operator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników, w szczególności za:

a. jakość, legalność i aktualność informacji w ramach Ogłoszenia,

b. nie zawarcie lub nieprawidłowe zawarcie umowy pomiędzy Użytkownikami w związku z Ogłoszeniem,

c. następstwa działań które podjęli Użytkownicy w ramach Jaslo.com.pl, naruszających postanowienia niniejszego Regulaminu,

d. upublicznienie przez Użytkownika swojego wizerunku w Jaslo.com.pl,

e. rzetelność i prawdziwość informacji które podają Użytkownicy w ramach Ogłoszenia,

f. pobierane oraz publikowanie informacji i materiałów zawartych w Ogłoszeniu przez Użytkowników,

3. Operator nie odpowiada za działanie sił wyższych niezależnych od niego, w szczególności skutków trzęsień ziemi, powodzi, huraganów, epidemii, stanu klęski żywiołowej, wojny, działań osób trzecich i w związku z powyższym nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za ewentualne przerwy w dostępie do Usług świadczonych przez Operatora w ramach Jaslo.com.pl.

4. Operator ma prawo dokonywać czasowych przerw w dostępie do Jaslo.com.pl w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych, uaktualnień oprogramowania, rozbudowy lub konfiguracji sprzętu. Operator w związku z powyższym nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za ewentualne przerwy w działaniu Jaslo.com.pl w tym okresie.

5. Operator nie weryfikuje usług oferowanych przez Użytkowników pod kątem ich jakości oraz legalności.

6. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za jakiekolwiek straty ani zniszczenia poniesione wskutek użycia jego Konta lub hasła przez inną osobę lub podmiot zarówno za jak i bez jego wiedzy.

7. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Operator może usunąć Konto Użytkownika. W takim przypadku Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkownika za szkody powstałe wskutek zaprzestania wykonywania mu Usług.

IX. Inne postanowienia

1. Zmiany regulaminu

a. Operator może zmienić Regulamin i udostępnić nową wersję Regulaminu. Nowy Regulamin zacznie obowiązywać w terminie który wskaże Operator, jednak nie może być on krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionego Regulaminu w Jaslo.com.pl. Wszystkie Wpisy zamieszczone przed wejściem w życie zmian w związku z nowym Regulaminem prowadzone są na zasadach dotychczasowych.

b. Rozwiązanie Umowy z Operatorem następuje w przypadku braku akceptacji nowego Regulaminu przez Użytkownika.

c. Żadna zmiana Regulaminu nie działa wstecz.

2. Reklamacje

a. Użytkownik może zgłosić reklamację w przypadku gdy jego zdaniem naruszane są postanowienia niniejszego Regulaminu świadczenia Usług w Jaslo.com.pl.

b. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej korzystając z formularza kontaktowego.

c. Reklamacja powinna zawierać nazwę (login) pod jaką występuje w Jaslo.com.pl, opis zastrzeżeń co do wykonania Umowy oraz propozycję sposobu rozstrzygnięcia Reklamacji.

d. Reklamacja będzie rozpatrzona przez Operatora w terminie 15 dni od daty jej otrzymania. Operator może zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o uzupełnienie informacji które są niezbędne do rozpatrzenia reklamacji. Od momentu dostarczenia uzupełnionej reklamacji, termin jej rozpatrzenia wydłuża się o kolejne 15 dni.

e. Operator wysyła odpowiedź na reklamację na adres e-mail który jest przypisany do Konta Użytkownika którego reklamacja dotyczy. W uzasadnionych przypadkach Operator może wysłać odpowiedź pisemnie na adres który wskazał Użytkownik w reklamacji.

f. Użytkownikowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Operatora podjętej w ramach reklamacji.

3. Rozwiązywanie umowy

a. Umowa świadczenia Usług w ramach Jaslo.com.pl ma charakter bezterminowy.

b. Użytkownik ma prawo do rozwiązania Umowy z Operatorem w dowolnym czasie przez usunięcie Konta w Jaslo.com.pl. Usunięcie Konta w Jaslo.com.pl nie zwalnia Użytkownika z obowiązku uregulowania płatności wobec Operatora za zamówione Usługi płatne zamówione przed rozwiązaniem Umowy. Płatności zrealizowane przez Użytkownika przed rozwiązaniem Umowy nie podlegają zwrotowi.

c. W przypadku zaistnienia ważnych okoliczności, w tym stwierdzenia przez Operatora działań Użytkownika sprzecznych z prawem lub dobrymi obyczajami, naruszania niniejszego Regulaminu lub dóbr osób trzecich a także interesów Operatora, Umowa może zostać rozwiązana przez Operatora w trybie natychmiastowym. Operator powiadomi Użytkownika o rozwiązaniu Umowy w wiadomości e-mail wysłanej na podany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej. Rozwiązanie Umowy przez Operatora nie stanowi podstawy do roszczeń odszkodowawczych ani roszczeń o zwrot ze strony Użytkownika.

d. Użytkownik bez uprzedniej zgody Operatora nie może ponownie zarejestrować Konta w Jaslo.com.pl jeśli rozwiązanie Umowy nastąpiło wskutek decyzji Operatora.

4. Operator serwisu Jaslo.com.pl zastrzega sobie prawo do wyłączenia serwisu bez podawania przyczyn takiego działania.

5. Spory i prawo właściwe

Wszelkie ewentualne spory wynikające ze stosowania Regulaminu oraz roszczenia powstałe wskutek wykonywania Umowy pomiędzy Operatorem a Użytkownikiem będą rozstrzygane przez polski sąd właściwy dla siedziby Operatora. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem świadczącym usługi w ramach Jaslo.com.pl jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Użytkownik jako konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej w Rzeszowie. Informacje o procedurach rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem: www.uokik.gov.pl. W przypadku uznania przez sąd lub inny organ władzy publicznej właściwy w sprawie określonych postanowień Regulaminu za nieważne, pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy. W sprawach nieobjętych w Regulaminie mają zastosowanie obowiązujące przepisy Kodeksu cywilnego i innych odnośnych aktów prawnych.

6. Kontakt

W sprawie Usług świadczonych przez Jaslo.com.pl, Użytkownik może kontaktować się z Operatorem za pomocą formularza kontaktowego lub w formie pisemnej na adres podany w art. 1.


Reklama:
  • ...